Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch
Liên hệ: thanhtradulich@gmail.com